โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
55/1. หมู่ 3 ต.บึง  ตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทรศัพท์ 0844791324
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายรัตนชัย ปลุกใจหาญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางธนาตา พะนงรัมย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางพรพิมล แพงจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2