โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
55/1. หมู่ 3 ต.บึง  ตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทรศัพท์ 0844791324
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)
 
           โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 4.0